51wan《醉玲珑》概率公示

发表时间:2018-01-19 15:58:06作者:醉玲珑
个人寻宝奖池概率 id 道具名称 概率内权重 实际概率

95% _I3316119 经验球(小) 1500 52.58%

_I3316120 经验球(中) 1000 35.06%

_I3316130 经验球(大) 150 5.26%

_I3316140 超级经验球 5 0.18%

_I3314223 圣物兑换券 55 1.93%

5% _E0000060 60级玄甲武器 120 0.36%

_E1000060 60级巫女武器 120 0.36%

_E2000060 60级冥衣武器 120 0.36%

_E0005060 60级玄甲衣服 120 0.36%

_E1005060 60级巫女衣服 120 0.36%

_E2005060 60级冥衣衣服 120 0.36%

_E0000070 70级玄甲武器 120 0.36%

_E1000070 70级巫女武器 120 0.36%

_E2000070 70级冥衣武器 120 0.36%

_E0005070 70级玄甲衣服 120 0.36%

_E1005070 70级巫女衣服 120 0.36%

_E2005070 70级冥衣衣服 120 0.36%

_E0000080 1转玄甲武器 30 0.09%

_E1000080 1转巫女武器 30 0.09%

_E2000080 1转冥衣武器 30 0.09%

_E0005080 1转玄甲衣服 30 0.09%

_E1005080 1转巫女衣服 30 0.09%

_E2005080 1转冥衣衣服 30 0.09%

_E0000011 2转玄甲武器 10 0.03%

_E1000011 2转巫女武器 10 0.03%

_E2000011 2转冥衣武器 10 0.03%

_E0005011 2转玄甲衣服 10 0.03%

_E1005011 2转巫女衣服 10 0.03%

_E2005011 2转冥衣衣服 10 0.03%全服寻宝第100次    


id 道具名称 权重 当次概率

_E0000011 2转玄甲武器 20 2.778%

_E1000011 2转巫女武器 20 2.778%

_E2000011 2转冥衣武器 20 2.778%

_E0005011 2转玄甲衣服 20 2.778%

_E1005011 2转巫女衣服 20 2.778%

_E2005011 2转冥衣衣服 20 2.778%

_E0000022 3、4转玄甲武器 10 1.389%

_E1000022 3、4转巫女武器 10 1.389%

_E2000022 3、4转冥衣武器 10 1.389%

_E0005022 3、4转玄甲衣服 10 1.389%

_E1005022 3、4转巫女衣服 10 1.389%

_E2005022 3、4转冥衣衣服 10 1.389%

_E0000033 5、6转玄甲武器 10 1.389%

_E1000033 5、6转巫女武器 10 1.389%

_E2000033 5、6转冥衣武器 10 1.389%

_E0005033 5、6转玄甲衣服 10 1.389%

_E1005033 5、6转巫女衣服 10 1.389%

_E2005033 5、6转冥衣衣服 10 1.389%

_E6008011 复活特戒 120 16.667%

_E6008001 麻痹特戒 120 16.667%

_E0002102 玲珑护肩 60 8.333%

_E0002202 玲珑护膝 60 8.333%

_E0002302 玲珑面甲 60 8.333%

_E0002402 玲珑玉佩 60 8.333%

全服寻宝第500次    


id 道具名称 权重 当次概率

_E0000022 3、4转玄甲武器 10 1.35%

_E1000022 3、4转巫女武器 10 1.35%

_E2000022 3、4转冥衣武器 10 1.35%

_E0005022 3、4转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005022 3、4转巫女衣服 10 1.35%

_E2005022 3、4转冥衣衣服 10 1.35%

_E0000033 5、6转玄甲武器 10 1.35%

_E1000033 5、6转巫女武器 10 1.35%

_E2000033 5、6转冥衣武器 10 1.35%

_E0005033 5、6转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005033 5、6转巫女衣服 10 1.35%

_E2005033 5、6转冥衣衣服 10 1.35%

_E0000044 7、8转玄甲武器 10 1.35%

_E1000044 7、8转巫女武器 10 1.35%

_E2000044 7、8转冥衣武器 10 1.35%

_E0005044 7、8转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005044 7、8转巫女衣服 10 1.35%

_E2005044 7、8转冥衣衣服 10 1.35%

_E6008011 复活特戒 160 21.62%

_E6008001 麻痹特戒 160 21.62%

_E0002102 玲珑护肩 60 8.11%

_E0002202 玲珑护膝 60 8.11%

_E0002302 玲珑面甲 60 8.11%

_E0002402 玲珑玉佩 60 8.11%注:活动寻宝暂未开启


51wan《醉玲珑》概率公示

发表于2018-01-19 15:58:06个人寻宝奖池概率 id 道具名称 概率内权重 实际概率

95% _I3316119 经验球(小) 1500 52.58%

_I3316120 经验球(中) 1000 35.06%

_I3316130 经验球(大) 150 5.26%

_I3316140 超级经验球 5 0.18%

_I3314223 圣物兑换券 55 1.93%

5% _E0000060 60级玄甲武器 120 0.36%

_E1000060 60级巫女武器 120 0.36%

_E2000060 60级冥衣武器 120 0.36%

_E0005060 60级玄甲衣服 120 0.36%

_E1005060 60级巫女衣服 120 0.36%

_E2005060 60级冥衣衣服 120 0.36%

_E0000070 70级玄甲武器 120 0.36%

_E1000070 70级巫女武器 120 0.36%

_E2000070 70级冥衣武器 120 0.36%

_E0005070 70级玄甲衣服 120 0.36%

_E1005070 70级巫女衣服 120 0.36%

_E2005070 70级冥衣衣服 120 0.36%

_E0000080 1转玄甲武器 30 0.09%

_E1000080 1转巫女武器 30 0.09%

_E2000080 1转冥衣武器 30 0.09%

_E0005080 1转玄甲衣服 30 0.09%

_E1005080 1转巫女衣服 30 0.09%

_E2005080 1转冥衣衣服 30 0.09%

_E0000011 2转玄甲武器 10 0.03%

_E1000011 2转巫女武器 10 0.03%

_E2000011 2转冥衣武器 10 0.03%

_E0005011 2转玄甲衣服 10 0.03%

_E1005011 2转巫女衣服 10 0.03%

_E2005011 2转冥衣衣服 10 0.03%全服寻宝第100次    


id 道具名称 权重 当次概率

_E0000011 2转玄甲武器 20 2.778%

_E1000011 2转巫女武器 20 2.778%

_E2000011 2转冥衣武器 20 2.778%

_E0005011 2转玄甲衣服 20 2.778%

_E1005011 2转巫女衣服 20 2.778%

_E2005011 2转冥衣衣服 20 2.778%

_E0000022 3、4转玄甲武器 10 1.389%

_E1000022 3、4转巫女武器 10 1.389%

_E2000022 3、4转冥衣武器 10 1.389%

_E0005022 3、4转玄甲衣服 10 1.389%

_E1005022 3、4转巫女衣服 10 1.389%

_E2005022 3、4转冥衣衣服 10 1.389%

_E0000033 5、6转玄甲武器 10 1.389%

_E1000033 5、6转巫女武器 10 1.389%

_E2000033 5、6转冥衣武器 10 1.389%

_E0005033 5、6转玄甲衣服 10 1.389%

_E1005033 5、6转巫女衣服 10 1.389%

_E2005033 5、6转冥衣衣服 10 1.389%

_E6008011 复活特戒 120 16.667%

_E6008001 麻痹特戒 120 16.667%

_E0002102 玲珑护肩 60 8.333%

_E0002202 玲珑护膝 60 8.333%

_E0002302 玲珑面甲 60 8.333%

_E0002402 玲珑玉佩 60 8.333%

全服寻宝第500次    


id 道具名称 权重 当次概率

_E0000022 3、4转玄甲武器 10 1.35%

_E1000022 3、4转巫女武器 10 1.35%

_E2000022 3、4转冥衣武器 10 1.35%

_E0005022 3、4转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005022 3、4转巫女衣服 10 1.35%

_E2005022 3、4转冥衣衣服 10 1.35%

_E0000033 5、6转玄甲武器 10 1.35%

_E1000033 5、6转巫女武器 10 1.35%

_E2000033 5、6转冥衣武器 10 1.35%

_E0005033 5、6转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005033 5、6转巫女衣服 10 1.35%

_E2005033 5、6转冥衣衣服 10 1.35%

_E0000044 7、8转玄甲武器 10 1.35%

_E1000044 7、8转巫女武器 10 1.35%

_E2000044 7、8转冥衣武器 10 1.35%

_E0005044 7、8转玄甲衣服 10 1.35%

_E1005044 7、8转巫女衣服 10 1.35%

_E2005044 7、8转冥衣衣服 10 1.35%

_E6008011 复活特戒 160 21.62%

_E6008001 麻痹特戒 160 21.62%

_E0002102 玲珑护肩 60 8.11%

_E0002202 玲珑护膝 60 8.11%

_E0002302 玲珑面甲 60 8.11%

_E0002402 玲珑玉佩 60 8.11%注:活动寻宝暂未开启


↑ 返回顶部